ALGEMENE VOORWAARDEN voor de aanbieding, verkoop en levering door de besloten.

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IFSS B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rhoon,


zoals opgesteld 1 maart 2014.


_________________________________________________________________________________ALGEMENE BEPALINGEN. Deze algemene voorwaarden en hetgeen in de opdrachtbevestiging staat
vermeld zijn telkens van toepassing op de met ons gesloten overeenkomsten en op de door ons


gedane aanbiedingen.


Een verwijzing door de cliënt naar eigen inkoop, verkoop-, leverings- of andere algemene


voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Mondelinge afspraken met de cliënt, afwijking van deze algemene voorwaarden en afspraken met


anderen van ons dan de blijkens het handelsregister vertegenwoordigbevoegde personen zijn voor


ons pas bindend indien wij ze schriftelijk hebben bevestigd.


Wanneer deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard op een overeenkomst tussen de cliënt en ons,


zullen ze tevens toepasselijk zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen de cliënt en ons.


Eventueel overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts voor de


overeenkomst in het kader waarvan de afwijkingen zijn overeengekomen; ze gelden niet voor


toekomstige rechtsverhoudingen.PRIJZEN. Al onze prijsnoteringen zijn vrijblijvend. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op
levering af-magazijn. Waaronder wordt verstaan: levering gereed ter verzending vanaf ons magazijnte RHOON. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., andere belastingen, rechten die voor de levering of
prestatie mochten worden geheven of ingevoerd, kosten van transport en verzekering. Indien na het


doen van een aanbieding c.q. na het sluiten van een overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren


een verhoging ondergaat zijn wij met inachtneming van de volgende leden gerechtigd de


aangeboden c.q. overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen. Ook al geschiedt de


verhoging ingevolge voorzienbare omstandigheden. Het in het voorgaande lid bepaalde vindt


overeenkomstige toepassingen ten aanzien van producten die ten gevolge van de wijziging van een


valutakoers duurder zijn geworden.


Verhoging van de overeengekomen prijs met meer dan 15% van de oorspronkelijke overeengekomen


prijs, ten gevolge van stijging van een der kostprijsfactoren geeft de cliënt het recht om de


overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Die ontbinding vind plaats d.m.v. een


daartoe strekkend schrijven aan ons binnen 7 dagen nadat wij de cliënt hebben medegedeeld. Dat de


overeengekomen prijs zal worden verhoogd. De levertijd wordt met deze termijn verlengd.LEVERING EN VERZENDING. Bestellingen worden zo veel mogelijk compleet afgeleverd. Als de
levering in gedeelten geschiedt, dienen onze facturen over die delen binnen de daarvoor geldende


termijn te worden voldaan.


Levering vindt plaats vanaf ons magazijn te RHOON door schriftelijke of mondelinge kennisgeving aan


de cliënt dat de zaken gereed liggen. Dadelijk nadat de zaken door ons zijn geleverd draagt de cliënt


het risico voor alle directe en indirecte schade die door of aan deze zaken mocht ontstaan.


Vervoer of verzending vindt plaats op verzoek van de cliënt voor diens rekening en risico. Op verzoek


van de cliënt vindt verzekering van de zaken plaats. Wij zijn vrij in de keuze van het vervoermiddel.


Aanspraken wegens transportschade moeten door de ontvanger schriftelijk bij de vervoerder


geldend gemaakt worden. Daarom adviseren wij een als beschadigd herkenbare verzending slechts


onder schriftelijk voorbehoud van alle aanspraken op schadevergoeding tegen de


transportonderneming in ontvangst te nemen.


Indien op verzoek van de cliënt de bestelling wordt verzonden of vervoerd, komen verhogingen in de


vrachtprijs, ingegaan na boeking der bestelling, ten laste van de cliënt, voor zover het vervoer


inderdaad tegen het verhoogde tarief geschiedt.


Indien de koper niet (tijdig) na de levering als bedoeld in dit artikel de zaken afneemt, hebben wij het


recht de zaken voor rekening en risico van de cliënt op te slaan en/of te verkopen. Wij zijn niet


verplicht de zaken intussen te verzekeren.EMBALLAGE. Verpakking is niet bij de prijs inbegrepen, en wordt in rekening gebracht maar tot dat
bedrag gecrediteerd na franco retourzending in goede staat binnen 8 dagen na levering, tenzij anders


is overeengekomen. Verpakking vindt plaats voor risico van de koper.LEVERTIJDEN. Zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
werkomstandigheden en op de veronderstelling van tijdige levering van de voor het uitvoeren van de


opdrachten benodigde materialen en zaken.


De levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven maar zijn uitdrukkelijk niet bindend.


De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:


De dag van de totstandkoming van de overeenkomst;


De dag van de ontvangst door ons van de voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke


bescheiden, gegevens, toestemming e.d.


Indien vertraging ontstaat ten gevolge van omstandigheden, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt


de levertijd met een zodanige periode verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen,


redelijk is.


Voorraadsopgave geschiedt steeds onder voorbehoud van de juistheid van de betreffende


administratieve gegevens.


De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer deze in ons magazijn klaar liggen


en de cliënt daarvan schriftelijk of telefonisch bericht heeft gekregen.


Indien de cliënt in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichting, voortvloeiende uit


enige met ons gesloten overeenkomst, zal tenminste de levertijd voor de duur daarvan worden


geschorst. Overschrijding van de levertijd tot een termijn van 31 dagen geeft cliënt niet het recht tot


opschorting of niet nakoming van zijn aandeel in deze of een andere overeenkomst met ons, noch op


schadevergoeding. Overschrijding met een termijn van 31 dagen of meer na de schriftelijke


sommatie tot levering door de cliënt, geeft de cliënt uitsluitend het recht de overeenkomst te


ontbinden door dit schriftelijk a ons kenbaar te maken. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd.BETALING. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van onze facturen te geschieden binnen
30 dagen na factuurdatum. Indien de factuur 30 dagen na de factuurdatum nog onbetaald is


gebleven, wordt het in rekening gebrachte bedrag automatisch verhoogd met een vertragingsrente


van 1% per maand, of gedeelte van een maand, welke rente de cliënt aan ons verschuldigd is door


het enkele feit van niet-betaling binnen de gestelde termijn van 30 dagen en wel over het


factuurbedrag inclusief B.T.W.


Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het feit dat de cliënt van rechtswege en zonder dat verder


sommatie of ingebrekestelling nodig is jegens ons in verzuim is indien niet binnen de


overeengekomen termijn, althans binnen 30 dagen na factuurdatum, betaald is. Alle betalingen


dienen te geschieden, zonder aftrek op de rekening van ons of op een door ons aangewezen


rekening. Betaling wordt geacht te zijn geschied wanneer de bank- of girorekening van ons is


gecrediteerd of, bij contante betaling, op de datum van kwitantie.EIGENDOMSVOORBEHOUD. De eigendom van het uit hoofde van de overeenkomst geleverde gaat
eerst op de cliënt of op diens rechtsopvolger over, nadat de vorderingen van ons op de cliënt ter zake


van de door ons aan hem, krachtens de overeenkomst, geleverde of nog te leveren zaken c.q. ter


zake van tekortschieten door cliënt in de nakoming van een zodanige overeenkomst, integraal en


met inbegrip van alle rente en kosten zijn voldaan. Alle kosten en schade, vallende op of belopen


door de zaken, gedurende de periode dat de eigendom nog niet is overgegaan komen ten laste van


de cliënt. De cliënt is niet bevoegd het product dat onder eigendomsvoorbehoud werd geleverd te


bezwaren. Vervreemding of ingebruikgeving - anders dan in het kader van de normale


bedrijfsuitoefening van de cliënt - is evenmin toegestaan. Wij zijn te alle tijde bevoegd onze


eigendommen tot ons te nemen, in het bijzonder indien de cliënt niet tijdig betaald, dan wel


vermoedelijk niet in staat of bereid is of zal zijn om (tijdig) te betalen. Ingeval van terugname


crediteren wij aan de cliënt de berekende verkoopprijs van de zaken, verminderd met het bedrag


waarmede de zaak inmiddels in waarde is gedaald. Het restantbedrag moet onverwijld door cliënt


worden betaald.


In geval van surséance van betaling of faillissement van de cliënt of in geval van beslag op de zaak die


onder eigendomsvoorbehoud werd geleverd, is de cliënt verplicht de bewindvoerder, curator of


beslag leggende deurwaarder deze algemene voorwaarden te tonen en ons van de gebeurtenissen


op de hoogte te stellen. De cliënt is verplicht de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust


voldoende tegen brand, beschadiging, tenietgaan en diefstal te verzekeren. Op ons eerste verzoek


werkt de cliënt aan overdracht van de afspraken ter zake aan ons mee.KWALITEIT EN GARANTIE. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk bijzondere kwaliteit is overeengekomen,
wordt normale handelskwaliteit geleverd. Ten aanzien van afmetingen, gewichten, maten,


samenstelling, kleuren en eigenschappen van alle zaken behouden wij ons de gewone bij de met de


vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor. Dergelijke in catalogi, afbeeldingen,


tekeningen en berekeningen, adviezen e.d. door ons vermeldde gegevens zijn zo nauwkeurig


mogelijk weergegeven, doch zijn uitdrukkelijk niet bindend. De garantie op de door ons geleverde


zaken is de garantie die onze toeleverancier krachtens zijn garantievoorwaarden geeft. Indien de


ingediende klacht met betrekking tot door ons geleverde zaken gegrond is, hebben wij het recht


alsnog onze verplichting na te komen door middel van herstel van gebrek of vervanging van het


geleverde, zonder dat de cliënt verder iets van ons kan vorderen. Indien nakoming niet (meer)


mogelijk is, zijn wij niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat de cliënt voor de geleverde zaken


aan ons heeft betaald, met uitsluiting van iedere andere of verder gaande aansprakelijkheid. Iedere


garantie op de door ons geleverde zaken komt te vervallen, zodat geen klachten in behandelingzullen worden genomen, indien anders dan in noodgevallen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming de cliënt of derden herstelwerkzaamheden aan zaak hebben verricht. Indien de cliënt


niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de gesloten


overeenkomst of een daarmede samenhangende overeenkomst voortvloeit, zijn wij met betrekking


tot geen van onze overeenkomsten met hem tot het geven van garantie gehouden.MONTAGE VAN ZAKEN. Indien wij hebben aangenomen zaken te monteren op de plaats van
opstelling komen alle bijkomende werkzaamheden en kosten voor rekening van de cliënt. De cliënt


zorgt dat de werkzaamheden van ons op de plaats van bestemming met bekwame spoed kunnen


beginnen. De cliënt zorgt voor eigen rekening en risico voor tijdige terbeschikkingstelling van alle


door ons nodig geachte hulpwerklieden, hulpwerktuigen en hulpmaterialen, energie, water en


verlichting. Voor schade die tijdens de montage en/of het beproeven mocht ontstaan aan objecten,


gebouwen, schepen, materialen, werktuigen en gereedschappen, alsmede de te monteren zaken zelf


of aan personen, in dienst van de cliënt of van anderen, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij deze schade


is te wijten aan opzet of grove schuld van ons. Wanneer zich omstandigheden voordoen die de


montage, de in bedrijfstelling of het beproeven buiten onze schuld belemmeren of de duur daarvan


verlengen zijn wij gerechtigd de voor ons daaruit voortvloeiende extra kosten en schade aan de cliënt


in rekening te brengen. Wij garanderen de cliënt uitsluitend de deugdelijkheid van het door ons zelf


verrichte werk, met uitsluiting van revisie- of reparatiewerkzaamheden.RECLAMES ter zake van werkzaamheden en levering van ondeugdelijke zaken door ons dienen
terstond na de vaststelling van het gebrek en in elk geval binnen redelijke termijn schriftelijk geldend


gemaakt te worden. De cliënt is verplicht de geleverde zaken terstond na aflevering te keuren en


klachten direct schriftelijk aan ons te melden. Klachten met betrekking tot foutieve leveringen en


zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen, indien zij direct na ontdekking en in elk


geval binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk geldend gemaakt zijn. Klachten ter zake


foutieve facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend. De cliënt is


gehouden de betreffende zaak ter beschikking van ons te houden. Indien wij ter voldoening aan een


garantieplicht onderdelen vervangen, worden deze vervangen onderdelen onze eigendom.


Retourzending ter behoeve van vervanging of restitutie van/creditering voor de betaalde prijzen


vindt plaats indien wij daar tevoren schriftelijk mee hebben ingestemd en voor rekening en risico van


de cliënt. De eventuele garantietermijn voor het product wordt door reparatie of levering van


vervangingsonderdelen niet vernieuwd of verlengd.AANSPRAKELIJKHEID van ons uit hoofde van de gesloten overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot
de nakoming van de in deze voorwaarden omschreven verplichtingen; elke vordering tot


schadevergoeding, direct of indirect, is uitgesloten tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ons.


In elk geval is een eventuele schadevergoedingsplicht van ons begrensd tot de schade die als


mogelijk gevolg van de ter vergoeding verplichte handeling voorzienbaar was met een maximum van


het bedrag dat de cliënt aan ons in het kader van de overeenkomst heeft betaald. De cliënt is


verplicht zijn schade in overleg met ons zo veel mogelijk te beperken.OVERMACHT omvat elke van de wil van ons onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten


tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien die nakoming door ons van de
overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen,


transportproblemen, brand, weersomstandigheden, ernstige storing in ons bedrijf, en onvolledig,


niet tijdig of niet nakoming door onze toeleveranciers.OPSCHORTING EN ONTBINDING. In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst door
ons ten gevolge van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de


overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te ontbinden door middel van een daartoe


strekkende brief. Na ontbinding, bedoeld in het vorige lid, is de koper gehouden tot betaling van het


evenredig verschuldigde en tot zich nemen van de zaken, waarop de overeenkomst nog betrekking


heeft bij gebreke waarvan wij bevoegd zijn deze zaken voor rekening en risico van de cliënt te doen


opslaan en/of te verkopen. Tijdens de opslag zijn wij niet verplicht de zaken te verzekeren. Indien de


cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met ons


gesloten overeenkomst of uit een daarmede samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel


indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de cliënt in staat is of bereid is of zal zijn aan zijn


contractuele verplichting jegens ons te voldoen, alsmede ingeval faillissement, surséance van


betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf zijn wij gerechtigd


om zonder ingebrekestelling onze verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst op te


schorten en/of de koopprijs geheel en onmiddellijk op te eisen en/of zonder rechterlijke tussenkomst


deze overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te


ontbinden, zonder dat wij tot enigerlei schadevergoeding of garantie gehouden zullen zijn en


onverminderd de ons overigens toekomende rechten.ZEKERHEIDSSTELLING. Wij hebben ten alle tijden het recht te verlangen dat door de cliënt op voor
ons aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor het nakomen van zijn verplichtingen, in het


bijzonder de betaling van de koopprijs. Niet voldoening aan een daartoe strekkend schriftelijk


verzoek van ons geeft ons het recht de koopprijs onmiddellijk en geheel op te eisen, dan wel de


overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd


ons recht op schadevergoeding.KOSTEN zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke wij maken ter uitvoering van de
overeenkomst en algemene voorwaarden, komen alle ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke


kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom. Alle kosten zullen worden berekend aan de hand


van het uurtarief van de Nederlandse orde van Advocaten.GESCHILLEN die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze
voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of die ontstaan naar aanleiding van een zodanige


overeenkomst zullen alle worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement


Rotterdam, tenzij een kantonrechter elders bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Op alle


overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands


recht van toepassing. Door depot van deze voorwaarden zijn eerder gedeponeerde algemene


voorwaarden van ons voor nieuwe rechtsverhoudingen komen te vervallen.